วงจรชีวิตของชื่อโดเมน .TH และ .ไทย (Life Cycle of a Typical .TH ccTLD Domain Name) | DATATAN.NET

วงจรชีวิตของชื่อโดเมน .TH และ .ไทย (Life Cycle of a Typical .TH ccTLD Domain Name)

วงจรชีวิตชื่อโดเมน .TH และ .ไทย สามารถแบ่งได้เป็น 6 ช่วงสถานะด้วยกัน ดังนี้

ช่วงที่ 1.  Available Name หรือ ชื่อโดเมนว่าง
ช่วงที่ชื่อนั้นว่างอยู่ยังไม่ได้มีผู้จดทะเบียนชื่อนั้นเป็นชื่อโดเมน  (หรืออาจเรียกว่าช่วงชื่อโดเมนว่าง) ผู้ใช้บริการจึงเลือกชื่อว่างเพื่อส่งคําขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในระบบได้ 

ช่วงที่ 2. Registered Period หรือระยะจดทะเบียน
ช่่วงที่ชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนแล้วในระบบชื่อโดเมน (Domain Name System: DNS) ซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถจดทะเบียนชื่อซ้ํากับชื่อโดเมนนี้ได้ โดยระยะนี้จะมีช่วงเวลาเท่ากับจํานวนปีของชื่อโดเมนที่ท่านได้จดทะเบียนหรือต่ออายุไว้การจดทะเบียนหรือต่ออายุชื่อโดเมนสามารถทําได้ครั้งละต่ําสุด 1 ปีและสูงสุด 10 ปี ในระยะนี้ผู้ใช้บริการสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ตลอดเวลาซึ่งควรดําเนินการล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดวันหมดอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้ชื่อโดเมนหมดอายุ  (Expired)ในระยะนี้ชื่อโดเมนมีสถานะ Active ในฐานข้อมูล WHOIS โดยจะเริ่มต้นจากวันที่ชื่อโดเมนได้รับการจดทะเบียนจนกระทั่งถึงวันหมดอายุหากมีการต่ออายุชื่อโดเมนในระยะนี้ เพื่อคงสถานะของชื่อโดเมนเป็น Active ตลอดเวลาก็จะทําให้ท่านสามารถใช้งานชื่อโดเมนได้อย่างต่อเนื่องการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ

ช่วงที่ 3. Renewal Grace Period 5 days หรือระยะผ่อนผันให้ต่ออายุ 5 วัน
หากชื่อโดเมนไม่ได้รับการต่ออายุภายในกําหนดวันหมดอายุในวันถัดมาชื่อโดเมนจะต้องมีสภาพหมดอายุ (Expired)และวงจรชีวิตของชื่อโดเมนจะเข้าสู่ระยะผ่อนผันให้ต่ออายุซึ่งมีระยะเวลา 5 วัน นับตั้งแต่พ้นวันหมดอายุเป็นต้นไปในระยะนี้ชื่อโดเมนได้รับการต่ออายุอัตโนมัติ (Auto-Renew)ให้ชั่วคราวเพื่อผ่อนผันเวลาให้ผู้ใช้บริการดําเนินการต่ออายุชื่อโดเมนในขณะที่ยังสามารถใช้งานชื่อโดเมนได้อย่างต่อเนื่อง

ช่วงที่ 4.  Hold Period 25 days หรือระยะระงับการใช้งาน  25 วัน 
หากชื่อโดเมนพ้นกําหนด  Renewal Grace Period โดยยังไม่ได้รับการต่ออายุให้ทันกําหนดเวลาที่ผ่อนผันให้ในวันถัดมา Registrar จะระงับการใช้งานชื่อโดเมนเป็นระยะเวลา 25 วัน (Registrar Hold)ในระยะนี้ DNS จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากชื่อโดเมนถูกนําออกจาก  Zone File ของระบบโดเมน (Domain Name System: DNS) มีผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือไม่สามารถใช้บริการอีเมลได้ตามปกติเป็นต้น ทั้งนี้ผู้ดูแลชื่อโดเมนสามารถปลดการระงับการใช้งาน  (Un-hold) ได้ด้วยตนเองในระบบจัดการชื่อโดเมนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องดําเนินการต่ออายุชื่อโดเมนโดยด่วนก่อนสิ้นสุดกําหนดเวลาของระยะนี้เมื่อต่ออายุเรียบร้อยแล้วชื่อโดเมนจะมีสถานะ Active และใช้งานได้ตามปกติ

ช่วงที่ 5. Redemption Grace Period 30 days หรือระยะผ่อนผันให้กู้คืน 30 วัน 
หากชื่อโดเมนพ้นกําหนด Hold Period โดยยังไม่ได้รับการต่ออายุให้ทันตามกําหนดเวลาที่ผ่อนผันให้ในวันถัดมา Registrar จะส่งคําสั่งลบชื่อโดเมน (Delete Command) ไปยังนายทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูลทะเบียนชื่อโดเมน (Registry Operator) ซึ่งระยะนี้ Registry Operator จะเตรียมลบชื่อโดเมนแต่ยังผ่อนผันให้กู้คืนได้ในระยะเวลา 30 วันในระยะนี้ผู้ใช้บริการยังมีสิทธิ์ในชื่อโดเมนและขอต่ออายุได้แต่จะมีค่าธรรมเนียมกู้คืน (Redemption Fee) เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมต่ออายุ (Renewal Fee)

ช่วงที่  6. Pending Deletion Period 5 days หรือระยะดําเนินการลบ 5 วัน 
ชื่อโดเมนที่ไม่ได้รับการกู้คืนและต่ออายุให้ทันกําหนดเวลาของช่วง  Redemption Grace Period จะเข้าสู่ขั้นตอนการลบชื่อโดเมนออกจาก Registry Database อย่างถาวรซึ่งจะใช้เวลา 5 วันในระหว่างนี้จะไม่สามารถกู้คืนต่ออายุหรือจดทะเบียนใหม่ได้จนกว่าชื่อโดเมนจึงจะถูกปล่อย (Released)เป็นชื่อว่างพร้อมให้จดทะเบียนได้อีกครั้ง

 

หมายเหตุ

  • ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนใหม่อายุไม่เกิน 5 วัน ได้รับอนุญาตให้ลบและจดทะเบียนได้อีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเว้นแต่กรณีเพิ่มจํานวนปีในการจดทะเบียนได้แก่กรณีสะกดคําผิดหรือบันทึกข้อมูลสําคัญผิดพลาดเป็นต้น การจดทะเบียนอีกครั้งจะต้องดําเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ชื่อโดเมนแรกถูกลบหากล่าช้าจะมีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีกครั้ง
  • ชื่อโดเมนมีอายุเกินกว่า 5 วันแล้ว หากมีการลบและจดทะเบียนใหม่จะมีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอีกครั้ง
  • ในกรณีมีคําสั่งลบชื่อโดเมน (Delete Command)ก่อนการสิ้นสุดวงจรชีวิตชื่อโดเมนตามปกติจะมีผลให้ชื่อโดเมนเข้าสู่ช่วง Redemption Grace Period ทันที เป็นระยะเวลา 30 วัน ตามด้วยช่วง Pending Deletion Period เป็นระยะเวลา 5 วัน
Thai